شیراز بلوار دکتر حسابی مجتمع نیلوفر آبی واحد ۶

09177277680

موارد استفاده طناب های سنگین


از طناب کشی می توان در امور متفاوتی استفاده نمود.برای مثال کشتی ها به وسیله انواع متفاوتی از طناب ها در هنگام پهلو گرفتن به اسکله بسته و مهار می گردند. برای مهار بسته بندی ها و صندوق ها و دیگر وسایل موجود در کشتیرانی استفاده می گردد.

 

نوعی از طناب ها برای کشیدن وسایل سنگین، رنگ آمیزی، تمیز کردن کشتی، حمل وانتقال وسایل بین دو کشتی، بالا و پایین آمدن از ارتفاع در داخل کشتی و خارج آن، امور مخابراتی، برپایی بادبان ها و ... مورد استفاده قرار

می گیرد.


1400/03/17
Top