شیراز بلوار دکتر حسابی مجتمع نیلوفر آبی واحد ۶

09177277680

طناب ترکیبی از سیم و الیاف


برای انجام بعضی از کارها طناب کشتی باید از هر دو نوع گیاهی، مصنوعی یا فلزی ساخته شده باشند. این طناب ها در کشتی های ماهیگیری و کابل کش مورد استفاده قرار می گیرد.

 
 

1400/07/18
Top